Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

Prop. 106 L (2018-2019), Innst. 370 L (2018-2019), Lovvedtak 95 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 370 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i abortloven som innebærer at loven får en ny bestemmelse om fosterreduksjon. Fosterreduksjon er et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingesvangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller flere fostre. Fosterreduksjon skal bare kunne foretas etter tillatelse fra en abortnemnd. Nemnda kan innvilge fosterreduksjon dersom vilkårene som følger av dagens praksis om svangerskapsavbrudd etter 12. uke, er oppfylt. I tillegg kan fosterreduksjon innvilges der antall fostre reduseres til to eller flere etter en vurdering av risiko for spontanabort og for tidlig fødsel. Dersom særlige forhold ved kvinnens helsetilstand gjør det nødvendig for å redusere faren for spontanabort og for tidlig fødsel, kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall fostre reduseres til ett. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra regjeringspartiene, samt fra enkelte representanter fra Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019