Nokre saker om veg, jernbane og post

Prop. 110 S (2018-2019), Innst. 416 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.06.2019 Innst. 416 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon om ulike saker innenfor samferdselssektoren. En slik samleproposisjon fremmes ofte samtidig med revidert nasjonalbudsjett på slutten av vårsesjonen. I proposisjonen orienterer regjeringen Stortinget om noen saker som gjelder vegformål, jernbaneformål og oppfølging av et anmodningsvedtak om posttjenester. Det blir fremmet forslag til kostnadsrammer i tre veiprosjekter og to jernbaneprosjekter. Det blir også fremmet forslag om å forlenge bompengeinnkrevingen i fase 1 av Samferdselspakke for Kristinansandsregionen. Forslagene fra regjeringen ble vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019