Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen)

Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 378 L (2018-2019), Lovvedtak 97-103 (2018-2019)

Merknad

Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring på revidert nasjonalbudsjett 2019. Komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandling av saken. Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen tirsdag 21. mai kl. 12.00.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.06.2019 Innst. 378 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019