Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)

Prop. 116 L (2018-2019), Innst. 375 L (2018-2019), Lovvedtak 105 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 05.06.2019 Innst. 375 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 14.06.2019