Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Prop. 118 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang