Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 125 S (2018-2019), Innst. 423 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 13.06.2019 Innst. 423 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene som følge av endrede takster for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2019.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019