Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 35 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet; i finansforetaksloven og inakssoloven om hjemmel for utlevering av folkeregisteropplysninger, unntak fra samtykkekrav i finansavtaleloven § 45, gjennomføring av CRR/CRD IV, gjennomføring av direktiv 2014/50/EU, og forordning om formidlingsgebyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 26.11.2019