Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Prop. 132 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang