Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Meld. St. 31 (2018-2019), Innst. 107 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 107 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 31 (2018-2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv, jf. Innst. 107 S (2019-2020). Meldingen er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Sametingets årsmelding for 2018 er særskilt vedlegg. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019