Opphevelse av omstillingslova

Prop. 136 L (2018-2019)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet

Saksgang