Opphevelse av omstillingslova

Prop. 136 L (2018-2019), Innst. 68 L (2019-2020), Lovvedtak 11 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 26.11.2019 Innst. 68 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene fra Høyre, Fremskriftsspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtatt å oppheve omstillingslova. Loven ble innført for å stimulere til dialog mellom nedleggingstruede virksomheter og lokale myndighetsorganer, og dermed bidra til omstilling og gi muligheter for videre drift av levedyktige bedrifter. Det fremgår i proposisjonen fra regjeringen at næringspolitiske hensyn og hensynet til å rydde opp i unødvendig og foreldet lovverk tilsier at omstillingslova oppheves. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om endringer i gjeldende lov ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.11.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 09.12.2019