Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 11.10.2019 Innst. 21 L (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.10.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 17.10.2019