Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

Status: Saka er sendt til komiteen for behandling.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang