Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 6 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang