Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 7 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang