Endringer i markedsføringsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)

Prop. 8 LS (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang