Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Prop. 39 L (2019-2020), Innst. 178 L (2019-2020), Lovvedtak 58 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 05.03.2020 Innst. 178 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 39 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende), jf. Innst. 178 L (2019-2020). Endringene klargjør at bestemmelsene om kontroll av reisende mv. også omfatter norske statsborgere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.03.2020