Lov om medisinsk utstyr og EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Prop. 46 LS (2019-2020), Innst. 230 L (2019-2020), Lovvedtak 79 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 03.04.2020 Innst. 230 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til at EUs forordninger om medisinsk utstyr innlemmes i EØS-avtalen og tas inn i norsk rett. Gjennomføringen av forordningene krever endring i norsk rett, og Stortinget har som følge av dette vedtatt ny lov om medisinsk utstyr. Formålet med de nye forordningene er å sikre at medisinsk utstyr er trygt når det plasseres på markedet, og samtidig fremme innovasjon av medisinsk utstyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.04.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 24.04.2020