Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), kap. 2541 post 70

Prop. 52 S (2019-2020)

Merknad

Deler av Prop. 52 S vil bli behandlet i et senere møte i Stortinget

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet endringer i statsbudsjettet for 2020 under KMD, HOD og FIN knyttet til økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. Dette medfører at Stortinget har vedtatt en økning i budsjettet til Nav og til kommuner og fylkeskommuner gjennom økning av rammetilskuddet. Videre er flypassasjeravgiften satt ned. Det er også behandlet lovsaker knyttet til endring av skatteloven, jf. Innst. 198 L (2019-2020). I tillegg har Stortinget vedtatt en rekke anmodningsforslag, der Stortinget ber regjeringen om raskt å komme tilbake til ulike tiltak knyttet avhjelping av situasjonen for utsatte grupper. Det vises også til at Stortinget mandag 16. mars 2020 behandlet forslag under Arbeid- og sosialdepartementets ansvarsområde knyttet til dagpenger, permitteringsregelverk mv. uten at disse sakene ble sendt til komitebehandling. Det finnes derfor ingen innstilling knyttet til disse vedtakene, men de kan finnes under referater på stortinget.no.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla