Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Prop. 59 L (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette lovforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest fredag 2. oktober. kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang