Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16

Prop. 66 L (2019-2020), Innst. 328 L (2019-2020), kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16, Lovvedtak 117 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 27.05.2020 Innst. 328 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2020