Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19

Prop. 74 L (2019-2020), Innst. 236 L (2019-2020), Lovvedtak 70 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.04.2020 Innst. 236 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19. Loven skal sørge for at konkurransemyndighetene skal kunne sikre velfungerende markeder til det beste for forbrukerne, næringslivet og samfunnet ved høyt sykefravær, økt saksmengde eller en kombinasjon av disse i forbindelse med covid-19-pandemien. Det er vedtatt en rekke midlertidige unntak fra fristene i konkurranseloven §§ 20 og 20 a. Fristforlengelsene gjelder fristen for å varsle om at inngrep er aktuelt, og å fatte endelig vedtak, samt fristene for klagebehandlingen i Konkurranseklagenemnda. Den midlertidige loven gir hjemmel for at nemndas leder kan beslutte at avgjørelser og vedtak skal tas av ett enkeltmedlem, forutsatt at det er nødvendig for å gjennomføre Konkurranseklagenemndas oppgaver, og det ikke er til hinder for forsvarlig saksbehandling, Loven trer i kraft straks og gjelder frem til 31. oktober 2020. Loven gjelder også på Svalbard.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.04.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 14.04.2020