Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 10.11.2020 Innst. 80 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Dokument 3:6 (2019-2020) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket og enstemmig vedtatt følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til hvordan anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket skal følges opp på en måte som ivaretar det tredelte formålet i havressursloven og sikrer en forsvarlig forvaltning av kvotesystemet som skaper tillit hos alle aktører i fiskerinæringen."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.11.2020

   Debattert i Stortinget 19.11.2020
   Votert i Stortinget 24.11.2020