Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Prop. 93 L (2019-2020), Innst. 316 L (2019-2020), Lovvedtak 112 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 316 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at personer som har rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før fylte 67 år, får videreført denne retten også etter fylte 67 år. Endringen gjelder ikke for aldersgruppen over 67 som helhet, men vil være en unntaksregel for personer som har fått innvilget BPA før de fylte 67 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2020