Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.

Prop. 85 LS (2019-2020), Innst. 311 L (2019-2020), Lovvedtak 126 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 311 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2020