Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Prop. 119 L (2019-2020), Innst. 358 L (2019-2020), Lovvedtak 133 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 08.06.2020 Innst. 358 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt en midlertidig lov om endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven som gjør unntak fra de ordinære reglene for å sikre at familier som har blitt værende i utlandet i over 3 måneder som følge av covid-19-pandemien, ikke skal miste sine ytelser etter disse lovene. Lovendringen er gitt tilbakevirkende kraft for å nå de tilfellene unntakene er ment å dekke. Den midlertidige loven oppheves 1.1.2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 15.06.2020