Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 308 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302. Hensikten med den såkalte geoblokkeringsforordningen er å sikre at kunder i EØS blir behandlet på samme måte når de er i samme situasjon, uavhengig av kundens nasjonalitet, bopel eller hjemsted. Hovedelementene i forordningen omfatter bestemmelser om salg av varer og tjenester, kundens tilgang til nettsider, og ikke-diskriminering i valg av betalingsmåte. Stortinget ga sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme geoblokkeringsforordningen i EØS-avtalen. Stortinget vedtok videre endringer i tjenesteloven for å etablere en forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre Norges forpliktelser i geoblokkeringsforordningen og endring av forordning (EF) 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og av direktiv 2009/22/EF.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 04.06.2020
   Votert i Stortinget 04.06.2020