Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 03.11.2020 Innst. 59 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et enstemmig Storting har ved behandlingen av Meld. St. 6 (2020-2021) tatt til etterretning at regjeringen har trukket tilbake Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse. Begrunnelsen for tilbaketrekkingen er at det er kommet vesentlige innvendinger mot deler av lovforslaget, og for å kunne ta hensyn til flere av disse ser departementet behov for vesentlige endringer, som best blir ivaretatt med et grundig forarbeid. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 12.11.2020
   Votert i Stortinget 17.11.2020