Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 10.12.2020 Innst. 11 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør 242,9 mrd. kroner, og de samlede inntekter vel 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel på dette området er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det er bevilget 178,7 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020