Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 11.12.2020 Innst. 13 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17), jf. Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst. 13 S (2020-2021).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020