Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.179/2020 av 11/12-20 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Prop. 76 S (2020-2021), Innst. 308 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 18.03.2021 Innst. 308 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Et enstemmig Stortinget sluttet seg til forslaget fra regjeringen om samtykke.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.03.2021

   Debattert i Stortinget 08.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021