Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 20.04.2021 Innst. 357 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt følgende endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet : Kap 2145 Dagpenger, post 1 Dagpenger økes med kroner 2 104 000 000. Bakgrunnen for endringen i statsbudsjettet er økonomiske tiltak i møte med covid-19-pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger. Følgende forslag som ble fremmet i forbindelse med behandlingen i salen ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen sørge for at satsen som benyttes er på 10,2 pst av utbetalte dagpenger i beregningsperioden. Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.04.2021

   Debattert i Stortinget 26.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021