Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dokument 8:288 L (2020-2021), Innst. 451 L (2020-2021), Lovvedtak 133 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Siv Mossleth Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 451 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Stortinget gjorde følgende vedtak: I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring: § 11 andre ledd skal lyde: For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 31.05.2021