Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021-2027)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 464 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021-2027). Dette er en del av forslag til forordning om Det europeiske sosialfond pluss, Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt, men baseres på resultatet av den politiske enigheten. Norge vil kun delta i den del av forordningene som gjelder EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon. Programmet vil vare fra 2021 til utgangen av 2027. Stortingets samtykke innhentes før forordningen er endelig vedtatt i EU og før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. ESF+ har som formål å hjelpe medlemsstatene til å oppnå høy sysselsetting, rettferdig sosial trygghet og en kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke som er klar for fremtidens arbeidsliv.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021