Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i NAV og Trygderetten

Dokument 3:8 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang