Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Prop. 193 S (2020-2021), Innst. 648 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 03.06.2021 Innst. 648 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 193 S (2020-2021) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane, jf. Innst. 648 S (2020-2021). I proposisjonen ble det blant annet lagt fram forslag om endret kostnadsramme for ny flyplass ved Mo i Rana, i to vegprosjekter og to jernbaneprosjekter, og fullmakt til å valutakursjustere kostnadsrammen for kjøp av 30 nye lokaltog. Stortinget samtykket til de foreslåtte justeringene. I tillegg ble det flertall for følgende vedtak: - Stortinget ber regjeringen sørge for at lufthavnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund består etter utbyggingen av ny flyplass ved Mo i Rana. - Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ny lufthavn ved Mo i Rana skal åpnes i 2025. - Stortinget ber regjeringen sørge for at det er et tilstrekkelig flytilbud til Stord lufthavn også etter at dagens avtale går ut i juni 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021