Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Prop. 212 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet

Saksgang