Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter

Prop. 223 L (2020-2021), Innst. 51 L (2021-2022), Lovvedtak 22 (2021-2022), Lovanmerkning 1 (2021-2022)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 51 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet endringer i pensjonslovgivningen mv. om pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter. Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, OTP-loven, tjenstepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje punktum ble vedtatt enstemmig. Øvrige endringer i forsikringsvirksomhetsloven ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla tredje gang i Stortinget 20.12.2021