Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Prop. 221 L (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang