Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 52 L (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 07.12.2021