Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) (Lov-delen)

Prop. 233 LS (2020-2021), L-delen, Innst. 53 L (2021-2022), Lovvedtak 23 (2021-2022)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 53 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021