Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 14.12.2021 Innst. 5 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Innst. 5 S (2021-2022), som er den siste av budsjettinnstillingene for statsbudsjettet for 2022. Innstillingen gjelder finansadministrasjon, Stortingets eget budsjett, statens låneopptak, endelig overføring til og fra Statens pensjonsfond (oljefondet) mv. Innst. 5 S (2021-2022) ble vedtatt uten endringer i forhold til regjeringens forslag ut over endringene som følger av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.12.2021

   Debattert i Stortinget 21.12.2021
   Votert i Stortinget 21.12.2021