Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 4 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021