Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Prop. 3 L (2021-2022), Innst. 47 L (2021-2022), Lovvedtak 26 (2021-2022)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 47 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i pasientjournalloven som innebærer at det gis lovhjemmel til å fastsette forskrifter om plikt til å ta i bruk og betale for fire nasjonale e-helseløsninger; kjernejournal, e-resept, helsenettet og helsenorge.no. Lovendringen omfatter også regler om tilgang til og bruk av opplysninger fra Folkeregisteret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2021