Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 68 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Med unntak av Romertall V § 4-14 ble endringene enstemmig vedtatt. Mot stemmene fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ble V § 4-14 vedtatt. Følgende lovendringer er nødvendig for å følge opp forslag fremmet i statsbudsjettet for 2022: Midlertidig feriepengeordning Avvikling av særregler om dagpenger til fiskere og fangstmenn Nytt unntak fra varighetsbegrensningen for AAP ved lang ventetid på behandling Nye regler for reduksjon av uføreytelser fra foketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt, herunder økt rett til hjelpemidler i arbeid I tillegg er følgende endringer vedtatt: Samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger Endringer i stønad til behandling hos logoped og audiologoped I tillegg er det vedtatt enkelte rettelser i henvisninger, endringer som følge av endringer i andre lover, samt enkelte tekniske endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 16.12.2021