Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

St.prp. nr. 34 (1996-97), kap. 133 og 947, samt forslag til vedtak III, Innst. S. nr. 141 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og energidepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 20.02.1997 Innst. S. nr. 141 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.02.1997

   Behandla i Stortinget: 21.03.1997