Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.01.2019 Kl. 15:38:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Vedtatt mot 2 stemmer

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 42, jf. Innst. 130 S (2018-2019) og Dokument 12:42 (2015-2016) fremmet av Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe. Forslaget gjelder rett til å bo og daglig ferdes i et miljø uten helseskadelig støy. Forslaget oppnådde ikke det grunnlovsmessige flertall.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar