Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.12.2018 Kl. 16:40:49)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017-2018) om endringer i statsbudsjettet for 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet. Tilbaktrekkingen gjaldt kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, som er en del av Prop. 2 S (2018-2019). I proposisjonen er det også foreslått en økning av kap. 451 post 21 med til sammen om lag 84 mill. kroner. Selve bevilgningen av kap. 451 post 21 behandles i Innst. 55 S (2018-2019), jf. Prop. 2 S (2018-2019). Bakgrunnen for endringen er de unormalt mange skogbrannene våren og sommeren 2018.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar