Voteringsoversikt for sak:

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:32:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak. I stortingssesjonen 2017-2018 ble det fattet 429 anmodningsvedtak. Det ble ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som ledd i sin behandling sendt brev til stortingskomiteene som er berørt at anmodningsvedtakene og viser i innstillingen til uttalelser og merknader fra komiteene. Kontroll- og konstitusjonskomiteens gjennomgang inkluderer vedtak som er omtalt i departementenes budsjettproposisjoner Prop. 1 S (2018-2019) i tillegg til vedtakene i Meld. St. 12 (2018-2019). Det fremgår av innstillingen at det er et betydelig antall vedtak som fortsatt er i arbeid eller ikke er gjennomført.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar