Voteringsoversikt for sak:

Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:33:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen, jf. Innst. 396 S (2018-2019) og Dokument 4 (2018-2019). Komiteen har understreket den særlig viktige funksjonen ombudsmannen har for den enkelte borger og for samfunnet som helhet og vist til det viktige arbeidet som blir gjort for å overvåke og kontrollere at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. Komiteen har notert at en stor andel av klagene handlet om saksbehandlingstid eller manglende svar på henvendelser til forvaltningen. Komiteen understreket at lang saksbehandlingstid kan få alvorlige konsekvenser for folk. Komiteen har merket seg at saksbehandlingstiden hos Sivilombudsmannen har gått opp i 2018 som følge av en kraftig vekst i antall klager, men finner det positivt at det har vært en nedgang i saksbehandlingstiden når det gjelder saker som avvises, slik at tiden kan utnyttes til saker som får reell behandling.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar