Voteringsoversikt for sak:

Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:21:44)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:22:13)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:22:46)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (17.11.2020 Kl. 15:22:55)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helseregisterloven om tilgjengeliggjøring av helsedata. Formålet med lovendringen er å gi enklere tilgang til helsedata til forskning. Endringen innebærer at det vil bli etablert en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for å gjøre helsedata enklere tilgjengelig (Helsedataservice og helseanalyseplattformen). Stortinget vedtok å be regjeringen konsultere Sametinget før forskrift etter § 20 i helseregisterloven som skal regulere hvilke helseregistre som skal tilgjengeliggjøres i helseanalyseplattformen, sendes på høring, med mål om å oppnå enighet om sikring av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, analyse og fortolkning av helserelaterte data.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg